Stap 1

Voorbereiden

Het RPE stelt in overleg met de opdrachtgever en de doelgroep het thema vast.

Voorbeelden van thema’s zijn: intake; aard en effect van ondersteuning; participatie in onderwijs, wonen, werk, vrije tijd; vervoer; toegankelijkheid en sociaal netwerk.

Na keuze voor een thema stelt het RPE een werkgroep samen met mensen uit de doelgroep en deskundigen.

In overleg met de opdrachtgever selecteert het RPE een onafhankelijke uitvoerder voor het ervaringsonderzoek.

→ Vaststellen thema en doelgroep → Samenstellen werkgroep → Onderzoeksopzet bespreken → Selectie uitvoerder

Door: RPE, opdrachtgever

Stap 2

Ophalen

Het RPE benadert mensen die hun ervaringen willen vertellen en delen. Bij het thema voortgezet onderwijs en zorg nemen wij bijvoorbeeld jongeren en leerkrachten mee in de onderzoeksgroep.

Met behulp van professionele ondersteuning maakt deze groep een plan voor de uitvoering van het ervaringsonderzoek onder de jongeren.

→ Werven mensen met ervaringen → Gesprekken met deze mensen → Analyse gesprekken → Selectie ervaringsverhalen

Door: RPE, uitvoerders, burgers

Stap 3

Delen

Na het ophalen van de ervaringen volgt een presentatie van de resultaten op een werkconferentie. De ervaringsverhalen worden daar gedeeld met de doelgroep, professionals en beleidmakers.

Vanuit die ervaringen gaat het gesprek verder over wat bruikbare inzichten en tips zijn voor praktijk en beleid.

→ Organiseren werkconferentie → Delen en bespreken ervaringsverhalen → Werken aan gedeelde inzichten → Werken aan gedeelde lessen

Door: RPE, uitvoerders, burgers, professionals, beleidsmakers

Stap 4

Kiezen

De werkgroep en de onderzoeksgroep verwerken na afloop de resultaten van de werkconferentie.

In een rapport beschrijven zij het onderzoeksproces, de belangrijkste inzichten die dit heeft opgeleverd, en de lessen voor beleid en praktijk.

→ Toetsen resultaten werkconferentie → Beschrijven belangrijkste inzichten en lessen → Formuleren belangrijkste acties → Opstellen rapport

Door: RPE, uitvoerders

Stap 5

Verder gaan

Het RPE overlegt met de opdrachtgever over de resultaten en de vervolgstappen.

Wat moet er gebeuren om de kwaliteit van de ondersteuning duurzaam te verbeteren?

En wat kan het RPE daar verder nog aan bijdragen?

→ Bespreken rapport met opdrachtgever → Samen formuleren wat nodig is voor borging → Samen formuleren wat nodig is voor monitoring → Afsluiting

Door: RPE, opdrachtgever, en (eventueel) belanghebbenden

Ontdek voor wie wij reeds ervaringsonderzoek hebben mogen uitvoeren.